Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku – Coaching

Akademia autoprezentacji – wizerunek – postrzeganie pracowników i firmy

Akademia autoprezentacji - wizerunek - postrzeganie pracowników i firmy

Akademia autoprezentacji – wizerunek – postrzeganie pracowników i firmy

Wracając to pytań, które postawiłem na początku tej serii wpisów, częściowo podając też odpowiedzi. Pierwsze wrażenie ma wpływ na dalsze postrzeganie pracownika. Ma też wpływ na to, jak widzimy jego otoczenie, czyli m.in. współpracowników i firmę, w której zatrudniona jest ta osoba? Poniżej znajduje szczegółowe wnioski jakich dostarczyły badania. Więcej podaje w podpowiedzi podaje w trakcie projektu Akademia autoprezentacji.

 1. Akademia autoprezentacji – wizerunek a poziom zaufania do pracownika

Wizerunek pracownika pierwszego kontaktu nie wiąże się z poziomem zaufania do niego. Dzieje się tak ponieważ formalna stylizacja nie przekłada się na poziom zaufania, ani do pracownika, ani do całej firmy.

 1. Akademia autoprezentacji – postrzeganie współpracowników

Wizerunek pracownika pierwszego kontaktu wiąże się z wyobrażeniami na temat cech jego współpracowników. Rodzaj stylizacji nie różnicuje poziomu postrzeganej sympatyczności jego współpracowników.  Istotnie wpływa natomiast na ich postrzegane kompetencje oraz przekonanie co do jakości usług świadczonych przez ich oddział. Potwierdza to przytaczane wcześniej badania. Sugerują one, że strój, jaki pracownicy noszą w pracy,  może wpływać na oczekiwania klientów dotyczące organizacji i świadczonych usług Rafaeli (1993).

Podobnych wniosków dostarczają, badania (Shao, Baker, Wagner, 2004). Wskazują one, że strój pracownika obsługi wpływa na oczekiwania klientów co do jakości usług. Wpływa także na decyzję o zakupie. Badania Parasuraman i in. (1988) wskazują, że wygląd sprzedawcy, jest kluczowym elementem wpływającym na oczekiwania konsumentów dotyczące jakości usług. Podkreślają oni, że chodzi o wygląd ze szczególnym uwzględnieniem odzieży. Więcej na ten temat dowiesz się w trakcie projektu Akademia autoprezentacji.

 1. Szkolenie wizerunek pracownika a sposób postrzegania całej firmy

Wyniki dostarczają częściowego potwierdzenia, tego wizerunek pracownika pierwszego kontaktu wiąże się ze sposobem postrzegania całej firmy. W zasadzie owe dowody ograniczają się do oddziału – części firmy reprezentowanej przez osobę ze zdjęcia i jedynie do jakości obsługi klienta tego oddziału.

 1. Szkolenie autoprezentacja Warszawa –  sposób postrzegania oferty firmy

Wizerunek pracownika pierwszego kontaktu wiąże się ze sposobem postrzegania oferty danej firmy. Odnosi się to jednak tylko do cen oferty. Nie znaleziono dowodów potwierdzających związek pomiędzy rodzajem stylizacji a jakością oferowanych przez firmę usług. Dowody potwierdzają natomiast, że rodzaj stylizacji wywiera istotny wpływ na szacowane ceny oferty firmy.

Podobne obserwacje dotyczące postrzegania statusu na podstawie ubioru płyną z innych badań.  Fortenberry, MacLean, Morris i O’Connell (1978) wskazali, że osoby lepiej ubrane są postrzegane jako te o wyższym statusie. Kolejne badania sugerują, że strój jest jednym z elementów związanych z usługami firmy (Baker, 1986). To prowadzi do wniosku, że status pracownika, postrzegany na podstawie jego stroju może wpływać na poziom postrzegania ceny produktu.

 

 1. Szkolenie wystąpienia publiczne – poziom formalności ubioru pracownika a postrzeganie jego cech

Formalny styl pracownika wiąże się pozytywnie z (a) poziomem zaufania do niego, (b) postrzeganiem jego kompetencji, (c) postrzeganiem jego zdyscyplinowania, (d) postrzeganiem jego uporządkowania. Wraz ze zmniejszaniem się formalizacji ubioru modela spada również postrzegany poziom jego wiarygodności, kompetencji, zdyscyplinowania i uporządkowania. Jedynym „zakłóceniem” tej zależności wydaje się być zdecydowanie wysoka ocena wymienionych cech przypisywana modelowi przez badanych mężczyzn w przypadku stylizacji swobodnej. Efekt prosty płci zwraca uwagę na bardzo ciekawe różnice w tym jak modela postrzegają kobiety, a jak mężczyźni, w zależności od stylizacji. Różnice te mogą się brać w przypadku kobiet, z tego, że prawdopodobnie postrzegają one mężczyzn w stylizacji formalnej, jako tych o większym autorytecie i władzy. Natomiast mężczyźni, podwinięte rękawy  w koszuli, prawdopodobnie mogą kojarzyć z pracowitością, i dużą ilością obowiązków. Chcesz wiedzieć jak wykorzystać wiedzę z tego zakresu?  Zapraszam na projekt Akademia autoprezentacji.

 

 1. Trening autoprezentacji – poziom formalności ubioru pracownika a postrzeganie jego współpracowników

Formalny styl pracownika wiąże się pozytywnie z postrzeganiem kompetencji jego współpracowników.
Współpracownicy modela w stroju formalnym byli postrzegani jako istotnie bardziej kompetentni, niż współpracownicy modela w stroju półformalnym. Oznacza to, że postrzegane kompetencje współpracowników są związane z wizerunkiem pracownika pierwszego kontaktu. Wyniki obliczeń nie wykazały natomiast istotnych wpływów rodzaju stylizacji ubioru reprezentanta firmy na poziom zaufania do całej firmy. Wyniki obliczeń nie wykazały również istotnych wpływów rodzaju stylizacji ubioru reprezentanta firmy na postrzeganą jakość usług/produktów oferowanych przez firmę.

 

 1. Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia Warszawa – postrzegana sympatyczność

Mało formalny styl pracownika nie wiąże się w żaden sposób z postrzeganiem jego sympatyczności, oraz z postrzeganiem sympatyczności jego współpracowników. Jest to spójne z badaniami, w których Lukavsky, Butler i Harden (1995) stwierdzili z kolei, że umiarkowany poziom formalności ubioru na uniwersytecie wzbudzał szacunek ze strony uczniów, natomiast poziom bardziej formalny również wzbudzał szacunek, ale co ważne jednocześnie zniechęcał do kontaktu. Sprawdzimy te doniesienia w trakcie wspólnych ćwiczeń w ramach projektu Akademia autoprezentacji.

 

 1. Zmienne kontrolowane czyli co wiedziałem o osobach biorących udział w badaniu

Warto zaznaczyć, że w badaniu testowany był również wpływ zmiennych kontrolowanych, takich jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, i status majątkowy oraz  poziom zaufania społecznego, poziom samooceny i przekonania na temat wizerunku. Sprawdzenie wpływu tych zmiennych wydało się istotne, ponieważ mogą one mieć wpływ na wyniki i zmieniać postrzeganie modela w danej stylizacji. Założenia te okazały się trafne w kilku przypadkach.

Badania wykazały istotne korelacje pomiędzy poziomem wykształcenia respondenta, a oceną tego czy model ma zaniżoną samoocenę, oraz czy jest pogodny lub ponury. Pomiędzy wiekem respondenta, a oceną tego czy osoby, które pracują w tym samym oddziale co osoba ze zdjęcia, są kompetentne. Miejscem zamieszkania i wykształceniem, a oceną tego czy osoby, które pracują w tym oddziale co osoba ze zdjęcia, są przekonane o jakości usługi, która oferują. Pomiędzy poziomem zaufania społecznego, a oceną czy o osobie ze zdjęcia można powiedzieć, że jest zdyscyplinowana, a także czy jest pogodna. Pomiędzy poziomem samooceny respondenta, a oceną czy model jest ponury.

Płeć?

Istotny wpływ miała tez płeć. Efekt prosty płci pokazuje różnice w postrzeganiu cech modela przez kobiety i mężczyzn, w zależności od rodzaju stylizacji. Zgodnie z tym o czym pisałem, różnice owe mogą wynikać z tego, że kobiety prawdopodobnie postrzegają mężczyzn w stylizacji formalnej, jako tych o większym autorytecie i władzy. Mężczyźni, z drugiej strony, stylizację mało formalną, czyli w tym przypadku modela w koszuli z podwiniętymi rękawami, kojarzą prawdopodobnie z pracowitością, i dużą ilością obowiązków.  Pozostałe zmienne kontrolowane, czyli status majątkowy i przekonania na temat wizerunku, nie różnicowały wyników.

 

 

Akademia autoprezentacji – podsumowanie

Badania, pokazały, że ubranie ma duże znaczenie w sytuacjach zawodowych, i może budować opinię o pracowniku, tworząc w umyślę klienta wyobrażenia na temat jego cech.

Bardzo ciekawym i jednocześnie unikalnym wnioskiem płynącym z tych badań, jest wskazanie, że wizerunek pracownika przenosi się też na jego otoczenie i firmę, wpływa na ocenę kompetencji jego współpracowników  oraz na przekonanie co do jakości usług świadczonych przez ich oddział. Strój pracownika wpływa też na szacowanie ceny oferty firmy, którą ten pracownik reprezentuje.

Firmy powinny więc zwracać dużą uwagę na to jakie stroje noszą ich pracownicy, ponieważ może mieć to realne przełożenie na opinie klientów, a tym samym na wyniki danej instytucji. Dużo więcej informacji na ten temat zawiera mój projekt Akademia autoprezentacji.

 

Projekt akademia autoprezentacji dostępny jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Szkolenie z wystąpień przed publicznością – wizerunek – poziom formalności

Szkolenie z wystąpień przed publicznością - wizerunek - poziom formalności

Szkolenie z wystąpień przed publicznością – wizerunek – poziom formalności

Strój jest jednym z elementów związanych z usługami firmy (Baker, 1986). Ubiór pracowników silnie oddziałuje na klientów (Fussell, 2002; Joseph, 1986; Molloy, 1975; Shao, Baker, Wagner, 2004; Solomon, 1998). Ma on bezpośredni wpływ na oczekiwania klientów (Zeithaml, Berry, Parasuraman, 1993). Wiele analiz wykazało, że strój pracowników to czynnik symbolizujący wartości organizacyjne (Forsythe, 1990; Jones, 1996; Swartz, 1983). Pośród wielu projektów, w ofercie mam też szkolenie z wystąpień przed publicznością , który przybliża ten temat.


Szkolenie z wystąpień przed publicznością – strój to wpływ 

Goffman (1959) uznał strój za jeden z czynników, który pozwala pracownikowi bezpośredniego kontaktu wpływać na oczekiwania klientów. Natomiast Rafaeli (1993) zasugerował, że strój, jaki pracownicy noszą w pracy, to, jak wyglądają podczas interakcji z klientami, może wpływać na oczekiwania klientów dotyczące organizacji i świadczonych usług. Strój pracownika obsługi wpływa na oczekiwania klientów co do jakości usług, a także na decyzję o zakupie (Shao, Baker, Wagner, 2004).

Podobnych wniosków dostarczają też badania Zeithamla i in. (1993). Konsumenci na podstawie stroju pracowników formułują ogólne oczekiwania co do jakości usług; w szczególności odnosi się to do klientów branży finansowej, gdzie poziom obsługi klienta przekłada się na oczekiwania co do jakości innych świadczonych usług. Innymi słowy, odpowiedni strój wpływa na efekt halo, który w oczach klientów podnosi ocenę danej organizacji.

Parasuraman i in. (1988) zasugerowali, że wygląd sprzedawcy, ze szczególnym uwzględnieniem odzieży, jest kluczowym elementem wpływającym na oczekiwania konsumentów dotyczące jakości usług. Yan, Yurchisin i Watchravesringkan (2011) wykazali, że istnieje związek między wyglądem fizycznym sprzedawcy, oczekiwaniami co do jakości usług i postrzeganiem wizerunku sklepu przez konsumenta.

 

Ambasador marki 

W związku z wynikami licznych badań Harris i de Chernatony (2001) wyszli z ciekawą propozycją. Proponują oni, aby pracownicy mający kontakt z klientami nie byli dłużej zaliczani do kategorii „firma”. Sugerują by stali się ambasadorami marki. Pracownicy stanowią bowiem niezwykle istotny składnik kontaktu między wewnętrznymi i zewnętrznymi środowiskami organizacji. W związku z tym mogą mieć silny wpływ na postrzeganie przez konsumentów zarówno marki, jak i organizacji (Balmer, Wilkinson, 1991). Pracowników, wraz z ich strojem, można zatem uznać za element tożsamości korporacyjnej.

Wygląd może wpływać na uczucie przyjemności odczuwanej przez klientów. Tym samym może wpływać na  powiązanie jej z poziomem obsługi w danej instytucji. To z kolei może wpływać na podejście do całej firmy.

Decyzje dotyczące dbania o wygląd pracowników obsługi klienta wymagają więc szczególnej uwagi ze strony organizacji, ponieważ ich wygląd może być postrzegany jako element wpływający na zakotwiczenie wrażenia klientów i ich reakcje na abstrakcyjne, niematerialne doświadczenia związane z daną usługą (Bitner, 1992; Iacobucci, 1998; Solomon, 1998). Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Zapraszam na szkolenie z wystąpień przed publicznością.

Szkolenie z wystąpień przed publicznością – jakie znaczenie ma poziom formalności stroju?

Wyniki badań sugerują istnienie wyraźnego schematu dotyczącego poziomu formalności stroju. Badania opisywały postawy klientów wobec pracowników w strojach zróżnicowanych ze względu na poziom formalności (Gherardi i in., 2009). Wykazano, że klienci bardziej ufali pracownikom noszącym tradycyjne ubrania biznesowe niż luźniejsze stroje. Jest to prawdopodobnie spowodowane częstą ekspozycją klientów na ten styl ubioru i zakotwiczeniem w takim skojarzeniu.

Przełożenie stroju na szeroko pojmowany sukces w kontaktach z klientami nie jest jednak proste. Różne poziomy formalności w ubiorze rzutują na różne profesjonalne cechy. Przykładowo niektóre cechy, takie jak autorytatywność, mogą być rzutowane przez bardziej oficjalny strój biznesowy, inne zaś, takie jak przyjazność, mogą być rzutowane przez bardziej swobodny ubiór (Peluchette, Karl, 2007; Peluchette, Karl, Rust, 2006). Dużo o tym opowiadam w trakcie projektu szkolenie z wystąpień przed publicznością.


Szkolenie autoprezentacja Warszawa- styl formalny 

Formalny styl ubioru zwiększa poziom postrzeganego autorytetu, życzliwości i atrakcyjności. Kiedy strojem jest biały fartuch (kitel), wzrasta postrzeganie autorytetu, ale wiąże się to z tworzeniem dystansu – osoba taka uważana jest za mniej przyjazną niż ta w zwykłym stroju, bez białego fartucha (Brase, Richmond, 2004). Sebastian i Bristow (2008) badali style ubioru i ich wpływ na wiarygodność nauczycieli oraz postrzegany poziom wiedzy, atrakcyjności i sympatii. Nauczyciele oceniani byli przez studentów marketingu w USA. Badacze korzystali z bipolarnej skali, aby mierzyć atrakcyjność, wiarygodność i wiedzę, a także z czteroelementowej skali mierzącej sympatię.

Stwierdzili oni, że formalne stroje wiążą się z postrzeganiem większego poziomu wiedzy u danej osoby niż ubiór codzienny, ale jednocześnie z określaniem tej osoby jako mniej sympatycznej niż w zwykłym stroju. Badanie to wykazało też, że wykładowcy w strojach codziennych, mniej formalnych są bardziej godni zaufania i bardziej sympatyczni niż osoby ubrane formalnie.

Co wolą klienci?

Inne badania pokazały, że klienci preferują stroje formalne (np. dla mężczyzn garnitur i krawat, dla kobiet bluzki i spódnice czy dopasowane spodnie z minimalnym makijażem i delikatną biżuterią), a nie stroje casual (np. dżinsy, T-shirty) (Gjerdingen i in., 1987; McKinstry, Wang, 1991; Gonzalez Del Rey, Paul, 1995; Swift i in., 2000). Mniej formalny ubiór komunikuje empatię, życzliwość i przystępność (Gledhill i in., 1997), ale także niekompetencję, przez co może wpływać na brak zaufania (Gherardi i in., 2009). W trakcie szkolenia autoprezentacja Warszawa, w ramach wielu różnych ćwiczeń sprawdzamy wpływ zmian z poziomie formalności stroju, na postrzeganie.

Formalność – poziom umiarkowany

Lukavsky, Butler i Harden (1995) prowazdili badania na uniwersytecie.  Stwierdzili, że umiarkowany poziom formalności ubioru w tym miejscu wzbudzał szacunek ze strony uczniów. Natomiast poziom bardziej formalny również wzbudzał szacunek, ale jednocześnie zniechęcał do kontaktu. Autorzy badania sugerują, że może to być związane z panującymi w danym czasie trendami.  Niektóre firmy odrzucają formalne stroje na rzecz bardziej swobodnego wyglądu (Lukavsky i in., 1995). Wyniki badań przeprowadzonych przez Damona, Sarkissiana, Cotiliera, Stabena, Lee i Youmana (2012) sugerują, że uczniowie częściej podążali za formalnie ubranym eksperymentatorem niż za tym, który był ubrany nieoficjalnie.

Szkolenie z wystąpień przed publicznością – podsumowanie

Podsumowując, badania dotyczące wpływu ubioru pracowników na ich postrzeganie przez klienta ogólnie wskazują, że uniformy i stroje formalne budują autorytet i status.  Strój swobodny natomiast komunikuje przystępność i otwartość na klienta. Osoba ubrana w uniform czy mundur poprzez ten strój pośrednio pokazuje, że są dla niej istotne wartości i przekonania organizacyjne. Pokazuje też,  że ma opanowane umiejętności wymagane do piastowania danego stanowiska i będzie odpowiedzialna za swoje czyny. Więcej w kolejnym wpisie z tego zakresy oraz na szkoleniu z wystąpień przed publicznością .

 

Szkolenie z wystąpień przed publicznością dostępne jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie z wystąpień przed publicznością Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie z wystąpień przed publicznością Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Trening autoprezentacji i wystąpień – kody ubioru

Trening autoprezentacji i wystąpień - kody ubioru

Trening autoprezentacji i wystąpień – kody ubioru

To cykl wpisów opartych na moich badaniach dotyczących wizerunku pracowników pierwszego kontaktu. Wykorzystuję je w wielu projektach np. w programie trening autoprezentacji i wystąpień .

Trening autoprezentacji i wystąpień – odziaływanie ubioru

Dzięki ubraniu rozpoznajemy, kto wybiera się na dyskotekę, kto do kościoła, a kto na paradę równości. Przywiązanie członków subkultur do określonych ubraniowych kodów pomaga im zamanifestować poglądy, odróżnić się od ludzi myślących inaczej. Strój jest więc bardzo ważnym źródłem informacji o drugiej osobie.

Trening autoprezentacji i wystąpień – symbol autorytetu 

Obok symboli autorytetu takich jak tytuły naukowe czy wysokie stanowiska zawodowe Robert Cialdini (2007) wymienia także odpowiedni strój lub styl ubierania. Wpływ tych elementów jest silny i często nieświadomy.

Odzież, oprócz funkcji zaspokajania naszych potrzeb fizjologicznych, jest komunikatorem wpływającym na noszącą ją osobę, a także przemawiającym do tych, z którymi dana osoba wchodzi w interakcje (Owyong, 2009).

 

Szkolenie autoprezentacja i wizerunek – kody ubioru 

Ludzie korzystają z narzucanych im kodów, zasad dotyczących tego co w danych sytuacjach można ubierać, a co nie,  na które godzą się, ponieważ jest to element ich pracy lub robią tak wszystkie osoby w ich grupie. Zwłaszcza duże korporacje dążą do tego, żeby narzucić dress code łączący wszystkich pracowników. Budzi to skojarzenie z żołnierzami – jednolity strój nie tylko zwiększa poczucie wspólnoty i dumy, ale też pełni ważną funkcję informacyjną w stosunku do otoczenia, jest swoistą tablicą informacyjną, a także symbolem władzy i autorytetu; wymusza podświadomie posłuszeństwo i wzbudza respekt.

Uniform, działając na podświadomość, powoduje, że zachowujemy się często zgodnie z oczekiwaniem osoby go noszącej, wypełniamy rozkaz. Opowiem Ci o tym więcej w ramach projektu trening autoprezentacji i wystąpień .

 

Badania ubrania

Potwierdzają to np. badania Leonarda Bickmana (1974), który w serii eksperymentów wykazał, że ludzie zdecydowanie częściej wykonywali prośby osób, które ubrane były w uniform strażnika, niż takich, które nosiły strój codzienny.

Inną wersją tego eksperymentu pokazującego siłę działania ubioru była sytuacja, w której mężczyzna ubrany w uniform lub normalny strój prosił nieznajomego o oddanie 10 centów osobie, która stała kawałek dalej, po czym znikał za rogiem. Prawie wszyscy proszeni wykonywali prośbę, jeśli wypowiadał ją mężczyzna w uniformie; w przypadku osoby w zwykłych ubraniach była to niespełna połowa proszonych.

Nie mamy świadomości

Kolejne badania Bickamana (1974) wykazały, że nie mamy świadomości tego, jak mocno wpływa na nas uniform. Studenci, którzy próbowali przewidzieć, ile osób wykona prośbę mężczyzny w mundurze, zakładali, że będzie to 63%, podczas gdy wynik był na poziomie 92%. Przecenili natomiast posłuszeństwo wobec osób w ubraniach cywilnych. Często do tych badań odnoszę się w ramach szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz szkolenia autoprezentacja i wizerunek.

 

Badania uniformy służbowe 

Badania Volpp i Lennon (1988),  pokazały, że wszelkie służbowe uniformy wywołują zbliżone do siebie reakcje. Badanie polegało na tym, że badaczki pokazywały ankietowanym fotografie kobiet i mężczyzn w różnych nakryciach głowy, prosząc o opinie na ich temat. Ta sama osoba w czapce policjanta czy wojskowego była opisywana jako godna zaufania i profesjonalna, a w bejsbolówce – jako podejrzana. Nawet jeśli dany człowiek włożył wzorowaną na policyjnej czapkę kierowcy autobusu, przypisywano mu rozwagę, zdecydowanie i fachowość. Żadnego znaczenia nie miała natomiast płeć.

Podsumowując, to mundur, a nie cechy danej osoby, miał świadczyć o autorytecie. Mundur jest więc pewnym symbolem, a jego siła przenoszona jest na noszącą go osobę.

 

Kolor munduru 

Warto dodać, że sam kolor munduru również ma znaczenie. To, że policyjne uniformy są zazwyczaj granatowe albo ciemnoniebieskie, nie jest więc przypadkiem. Kolory te budzą odpowiedni respekt, lecz nie wywołują tak silnych emocji jak czerń, co wynika z raportu Connotation of Color Names in the U.S., Europe and Asia (Williams, Morland, Underwood, 1970), podsumowującego wieloletnie badania nad postrzeganiem kolorów w różnych kulturach. Kolor ten zastrzeżony jest zatem dla formacji, które z założenia muszą być brutalne i bezwzględne, np. dla antyterrorystów.

 

Trening autoprezentacji i wystąpień – garnitur 

Nie tak bezpośrednim jak mundur, ale również silnym narzędziem wpływu jest dobrze skrojony garnitur. W naszej kulturze kojarzony z wysoką pozycją społeczną. W pewnym badaniu sprawdzano reakcję na sytuację, w której mężczyzna przechodził przez pasy na czerwonym świetle. Okazało się, że trzy i pół raza więcej osób zrobiło to samo, kiedy był ubrany w garnitur i krawat. W drugiej wersji miał na sobie  spodnie i flanelową koszulę (Lefkowitz, Blake, Mouton, 1955). Ciekawe? Jeśli tak to zapraszam na trening autoprezentacji i wystąpień.

 

Szkolenie autoprezentacja i wizerunek  – inne badania

Działanie stroju i jego wpływ na ocenę innych widoczne są też w szkole. W pewnym badaniu (Długosz, Olejniczak, Szuba, 2012) sprawdzono czy wygląd uczniów ma wpływ na to, jak są oceniani przez nauczycieli. Przebadano 265 nauczycieli szkół gimnazjalnych. Badanym pokazywano zdjęcia tych samych uczniów, chłopca i dziewczynki, siedzących w tej samej scenerii i pozie, ale ustylizowanych w inny sposób, raz na „grzecznego ucznia”, raz na „buntownika”. Nauczyciele mieli do dyspozycji pięciostopniową skalę, przy której pomocy oceniali, w jakim stopniu ich zdaniem zaprezentowane na fotografii dziecko charakteryzuje się wskazaną cechą.

 

Wyniki?

Wyniki pokazały, że ubiór dziecka z góry przesądza o tym, jaką otrzyma ocenę od nauczyciela. Uczniowie w schludnych i poważnych strojach uzyskiwali od nauczycieli wysokie noty w zakresie takich cech jak: punktualny, pilny, wytrwały, odpowiedzialny i pracowity. Osoby w nietypowych strojach (bluza z kapturem, mocny makijaż, skórzana kurtka z ćwiekami, spodnie typu baggy itp.) wzbudzały negatywne skojarzenia, a tym samym uzyskiwały wysokie noty w zakresie takich cech jak: uparty i zarozumiały, a niskie w zakresie cech pozytywnych. To w jasny sposób pokazuje, jak silny jest wpływ samego ubioru na innych ludzi. Jak to konkretnie wygląda w odniesieniu do relacji pracownik – klient? Na koniec zapraszam na trening autoprezentacji i wystąpień.

 

W kolejnym wpisie z tego zakresu odniosę się badań dotyczących poziomu formalności stroju.

 

Trening autoprezentacji i wystąpień dostępny jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Trening autoprezentacji i wystąpień Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia publiczne Wrocław
Trening autoprezentacji i wystąpień Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Kurs autoprezentacja i wizerunek – wizerunek pracowników i firmy

Kurs autoprezentacja i wizerunek - wizerunek pracowników i firmy

Kurs autoprezentacja i wizerunek – wizerunek pracowników i firmy

To kontynuacja wpisu dotyczącego pracowników pierwszego kontaktu i tego jak ich wizerunek wpływa na klientów. Erving Goffman (1981) zakładał, że człowiek kontroluje sposób, w jaki traktują go inni, kształtując ich rozumienie sytuacji – robi to poprzez wywołanie określonego wrażenia, takiego, które sprawi, że ludzie z własnej woli będą działali zgodnie z jego oczekiwaniami. W towarzystwie innych dążymy więc do wywołania takiego wrażenia, jakie nam się opłaca. Tym zajmuję się w projekcie kurs autoprezentacja i wizerunek.


Kurs autoprezentacja i wizerunek – autoprezentacja – definicja 

Autoprezentacja to zachowania, poprzez które jednostka kształtuje wyobrażenia innych o sobie samej i kontroluje wrażenie, jakie wywiera na innych. Sposób autoprezentacji zależy m.in. od dystansu psychologicznego między osobą dokonującą autoprezentacji a odbiorcami jej komunikatów, od znaczenia, jakie w danej sytuacji ma aprobata społeczna, i od celów, jakie zamierza osiągnąć jednostka dokonująca autoprezentacji (Siuta, 2009).

Jest to niezwykle silny czynnik, który przenika każdą dziedzinę życia. Co ciekawe, w zasadzie każde zachowanie może służyć autoprezentacji. Ludzie na podstawie tego, co pokazujemy, naszego wizerunku, wnioskują bardzo dużo informacji, przy założeniu, że jesteśmy tymi, za których się podajemy. Dbanie w rozsądnym wymiarze o to, jak jesteśmy postrzegani przez innych, stanowi bazę, ale też warunek sprawnych interakcji z otoczeniem. Przebieg i kształt danej interakcji w znacznym stopniu zależą bowiem od wrażania, jakie partnerzy komunikacji wywierają na sobie nawzajem (Leary, 1999).


Kurs autoprezentacja i wizerunek – wiarygodność 

Zwykle manipulowanie wywieranym wrażeniem polega na pokazywaniu wybranych cech, lekkim podkoloryzowaniu, odpowiednim akcentowaniu wybranych aspektów czy przemilczeniu elementów, których pokazać nie chcemy. Jednak robimy to tak, by zachować wewnętrzne poczucie spójności (Leary, 1999). Z badań Schlenkera i Weigolda (1992) wynika, że podczas kreowania swojego wizerunku społecznego uwzględniamy szczególnie kwestię wiarygodności, w związku z czym działamy tak, by nie wyjść na oszusta. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że ludzie rzadko starają się wywrzeć całkowicie fałszywe wrażenie.

Podejście to podziela Andrzej Szmajke (1999) definiując autoprezentację jako, podejmowanie działań ukierunkowanych na zarządzanie wrażeniem wywieranym na partnerze interakcji, tak by kontrolować reakcje partnera skierowane na siebie. Opisuje on proces autoprezentacji jako definiowany poprzez budowanie pożądanego wrażenia, jednak nie połączony z celowym wprowadzaniem w błąd. W tak rozumianej autoprezentacji wykorzystywane są adekwatne dla sytuacji, realnie posiadane atuty.

Główny cel

Głównym celem autoprezentacji nie jest sprawienie, by ludzie postrzegali nas w pozytywny sposób, ale nakłonienie ich, by postępowali tak, jak chcemy, nawet jeśli świadomie lub – co bardziej prawdopodobne – nieświadomie wywołujemy reakcje obiektywnie postrzegane jako negatywne (Jones, Pittman, 1982).

Najważniejsze definicje znajdują się w materiałach do mojego projektu szkolenie autoprezentacja i wizerunek.

Szkolenie z autoprezentacji – co oceniamy – badania 

Autoprezentacja jako źródło wiedzy o kimś jest niestety zniekształcona wpływem osoby, która tę autoprezentację obserwuje. Jednak mimo zniekształceń badania pokazują, że jesteśmy wyjątkowo trafni w ocenach, tworzonych bardzo szybko na podstawie minimalnych informacji, jakie mamy o drugiej osobie. Według badań Stirraty i Perretty (2010) potrafimy „na oko” ocenić pięć kluczowych cech osobowości: otwartość, ekstrawersję, zgodność, sumienność i neurotyzm.

Zdjęcia profilowe

Co ciekawe, jesteśmy w stanie prawidłowo ocenić wiele cech charakteru, jedynie patrząc na drugą osobę, nawet na samym zdjęciu profilowym. Potwierdza to badanie, w którym wzięło udział 123 studentów uniwersytetu w Teksasie (Evans, Gosling, Carroll, 2008). Poproszono ich o dostarczenie dwóch zdjęć: jednego pozowanego z neutralnym wyrazem twarzy, a drugiego spontanicznego, z miną według ich uznania. Później studentów oceniały obce osoby, przypisując im konkretne cechy charakteru. Wyniki pokazały, że oceny były bardzo trafne, i to niezależnie od tego, czy oceniano zdjęcie pozowane czy spontaniczne. Do zdjęcia spontanicznego z łatwością dopasowywano takie cechy jak ekstrawersja, pewność siebie, religijność, ugodowość czy sumienność. Do zdjęcia pozowanego natomiast dobrze dobierane były trzy pierwsze z tych cech.

Powyższe badania dowiodły, że oceny dokonywane są automatycznie, na podstawie ogólnego wyglądu i twarzy. To może być bardzo przydatna wiedza, w trakcie szkolenia autoprezentacja i wizerunek, pokazuję jak można ja wykorzystać w praktyce. W ramach projektu kurs autoprezentacja i wizerunek, przytoczę dużo więcej ciekawych badań.

 

Urna wyborcza 

Jest sporo badań, które potwierdzają moją tezę. Oto kolejne. Dotyczy, wpływu wizerunku na postrzeganie danej osoby i na decyzje podejmowane w odniesieniu do niej (Ballew, Todorov, 2007). Badacze dowiedli, że wizerunek wpływa na nasze decyzje przy urnie wyborczej.  W dużym stopniu kieruje nimi to, czy kandydat spodobał się nam na pierwszy rzut oka. W związku z tym partie z pełną świadomością starają się pokazać w kampaniach twarze wybranych polityków. Najlepiej takich, którzy sprawiają wrażenie kompetentnych i zdecydowanych. Rodzi się wobec tego pytanie, czy firmy powinny funkcjonować w taki sam sposób? Na stanowiska związane z kontaktem z klientami zatrudniać osoby, które wywołują dobre pierwsze wrażenie.

Szkolenie autoprezentacja – wizerunek

Słowo to często używane jest zamiennie z wyrazem „image”, który wywodzi się z łacińskiego imagio, co oznacza „obraz”, „symbol” bądź „urojenie”. Wizerunek w ujęciu psychologicznym to obraz odzwierciadlający w świadomości składniki otaczającej rzeczywistości (Wójcik, 1997).

Według Krystyny Wójcik (1997) wizerunek można przedstawić jako wyobrażenie o samych sobie. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i grup, instytucji czy przedsiębiorstw, ale również sytuacji odwrotnej, czyli oceny, jaką otrzymało się od środowiska zewnętrznego.

 

Wizerunek firmy 

Czym natomiast jest wizerunek firmy? To kompozycja osobowości przedsiębiorstwa, wyrastająca z wielu elementów. Z jego filozofii, historii, kultury, strategii, stylu kierowania, reputacji oraz zachowania się pracowników i innych przedstawicieli firmy. Jest to projekcja osobowości firmy, którą ludzie postrzegają. To z nią się identyfikują. Wobec niej wyrażają własne opinie i odczucia (Penc, 1998).

Pina, Martinez, de Chernatony i Drury (2006) stwierdzili, że wizerunek korporacyjny nie tylko poprawia ogólną ocenę marki i produktów firmy. Także bezpośrednio wpływa na zakup usług finansowych przez nowych klientów. Strój jest jednym z elementów związanych z usługami firmy (Baker, 1986). Ma on bezpośredni wpływ na oczekiwania klientów (Zeithaml, Berry, Parasuraman, 1993). Natomiast interakcje między pracownikami i klientami to kluczowe ogniwo wymiany gospodarczej między organizacjami i klientami (Evans, Arnold, Grant, 1999; Gutek, 1999; Iacobucci, 1998). Klienci rozumieją i akceptują swój obowiązek zapłaty za usługę, ale daje im to również prawo wyboru między usługodawcami (Dick, Basu, 1994; Liao, Chuang, 2004).

Warto więc zwracać uwagę na elementy wizerunkowe w firmie, ponieważ wizualna tożsamość korporacyjna, w tym odzież pracownicza, ma dziś ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw (van den Bosch, de Jong, Elving, 2006). Chcesz dowiedzieć się jak wiedzę z tego zakresu wykorzystać w praktyce? Zapraszam na kurs autoprezentacja i wizerunek.

 

To kolejny, drugi już w cyklu wpisów z tego zakresu. W następnym odniosę się dokładnie do tego jak ubiór pracownika wpływa na klienta.

 

Kurs autoprezentacja i wizerunek dostępne jest w różnych miastach.

W ofercie są:

Kurs autoprezentacja i wizerunek Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu 

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Kurs wystąpień – storytelling to schematy

Kurs wystąpień - storytelling to schematy

Kurs wystąpień – Storytelling to schematy sam sprawdź

Kurs wystąpień publicznych, powinien zawierać elementy dotyczące storytellingu. Masz świetny pomysł na opowieść. Wiesz, że porwie publiczność. Nie wiesz jednak od czego zacząć. Nie masz pewności, czy czegoś po drodze nie zgubiłeś. Przede wszystkim najpierw sprawdź, czy Twoja narracja wpisuje się w schemat bajki. Upewnij się, czy prowadzisz odbiorców w dobrym kierunku, bo opowieść to przecież wędrówka po utartych szlakach. Zmienia się w niej tylko krajobraz. Szkoda czasu na więcej wyjaśnień. Wyruszamy.

Bohater (podmiot) wyrusza w podróż dzięki magicznemu przedmiotowi, który dostał od darczyńcy. Innymi słowy został nim obdarowany. Musi osiągnąć pewien cel, ale coś stanie mu na przeszkodzie. Cel ten może osiągnąć tylko wtedy, gdy pokona przeciwnika – smoka (może to zrobić przy wsparciu pomocnika). Dopiero po wygranej walce zdobędzie rękę księżniczki.

W tej krótkiej fabule znajdziesz 6 najważniejszych elementów bajki stworzonych na potrzeby marketingu[i]: podmiot, przedmiot, przeciwnika, pomocnika, darczyńcę i obdarowanego. To prosty schemat. Jednak, aby uniknąć sztampy, pozwól na nie spojrzeć z innej perspektywy. Niech bohaterem na przykład będzie produkt, a nie człowiek. Aromat kawy – zadufany w sobie narcyz – chce zachwycić sobą nie tylko kawoszy, a najnowszy model samochodu czeka aż uruchomisz jego silnik. Pozwala wsiąść za swoją kierownicę tylko najlepszym.

Narracja z innego niż przywykliśmy punktu widzenia wygląda zupełnie inaczej. Aby wyróżnić ją jeszcze bardziej zarzuć na nią pewien płaszcz. Bez niego dobra historia będzie naga. Szczegóły zawiera mój kurs wystąpień publicznych, tam zajmiemy się tym dokładnie.

Kurs wystąpień publicznych – płaszcz, który musisz zarzucić 

Jeśli masz już w głowie schemat opowieści, pora teraz na pewne składowe storytellingu. Jest ich wiele, bez nich żadna historia nie zaciekawi i nie wciągnie:

 • Konflikt – przeciwieństwa i ich walka. To doskonały punkt wyjścia do tego, żeby rozpocząć swój przekaz i zacząć budować markę.
 • Misja – jasno zdefiniowany cel. Spraw, by opowieść rozwijała się. Wyznacz kierunek dalszych działań.
 • Cel – ustali go tak, by odbiorca myślał, że leży poza jego możliwościami. Tymczasem okaże się, że to Ty dasz przepis jak go osiągnąć.
 • Postaci – pamiętaj, że bohaterowie to nie tylko ludzie. Mogą nimi być też zwierzęta, przedmioty, a nawet idee. Pokazuj ich różnorodność, odmienne punkty widzenia. Wyraziste postaci oraz jasno ustanowione pomiędzy nimi relacje pozwalają odbiorcom na łatwą identyfikację i wybór stron, które są im bliższe, a dzięki temu przyjęcie postawy.
 • Próby – przejścia i zmiany, którym ulega bohater. To one dynamizują historię i przez nią przeprowadzają.
 • Motyw transformacji – przemiana, którą ma przejść w czasie opowieści odbiorca. Może się z tą zmianą utożsamić lub nie. Ważne jest tak naprawdę to, żeby Twoja historia wzbudziła w nim emocje.
 • Pozytywne przesłanie – mądrość, pewien morał, który niekoniecznie wyrażany jest wprost. Zachowaj przy tym ostrożność. Nikt nie lubi być pouczany, a więc puenta powinna być wyrażona w taki sposób, żeby odbiorca zrozumiał ją jako przesłanie, inspirację i zachętę.

Siła archetypu – nie zapomnij o nim! To się liczy bo storytelling to schematy

Nie zapomnij w swojej opowieści o archetypie. To działa bo storytelling to schematy. Archetyp w przeciwieństwie do stereotypów ma głębię i jest bardzo istotnym elementem storytellingu. Nie jest żadnym skrótem. W zasadzie to wokół niego budowana jest historia. Archetypy to ukryte wzorce napędzające markę. To pierwotny wzorzec postaci, zdarzenia, motywu, symbolu lub schematu. Pojęciem archetypu posługują się najczęściej psychoanalitycy, dla których archetyp oznacza elementy strukturalne nieświadomości wspólne wszystkim ludziom na świecie. Archetyp może mieć twarz: dziecka (niewinność), odkrywcy, mędrca, bohatera, buntownika, maga, zwyczajnego człowieka, błazna, kochanka, opiekuna, twórcy, przywódcy[ii].

Kurs wystąpień publicznych  – historia w ustach dobrego opowiadacza. 

Połowa sukcesu za Tobą. Stworzyłeś świetną narrację z wyrazistymi bohaterami, wieloma punktami zwrotnymi, wciągającą i wartką akcją. Teraz musisz jeszcze doprawić ją emocjami, obrazami i stylem. Oto podpowiedzi, które zawiera mój kurs wystąpień publicznych. Trzymaj się tych wytycznych:

 • Używaj czasu teraźniejszego – przenieś słuchaczy w miejsce, o którym opowiadasz.
 • Podaj kilka plastycznych detali – to pomoże słuchaczom wyobrazić sobie daną scenę.
 • Oddziałuj na zmysły – mów, co widzisz, słyszysz, czujesz.
 • Wywołuj emocje – nazywaj je i pokazuj, daj je odczuć.
 • Mów krótkimi zdaniami – opowieść musi być prosta.
 • Różnicuj tempo – przeplataj zdania krótkie z dłuższymi.
 • Używaj kontrastów, metafor i analogii – to przykuję uwagę słuchacza, ułatwi zapamiętanie tego co chcesz przekazać..
 • Wyeliminuj niepotrzebne słowa (np. generalnie, jakoś), formy strony biernej, utarte związki frazeologiczne – przez nie Twoja opowieść jest schematyczna i nudna.
 • Pamiętaj o podsumowaniu. Przypomnij, jaki wyciągnęliście wniosek z tej historii. Nie zapomnij też o puencie. Zadaj pytanie, które nie będzie zamykało historii, ale będzie otwierało kolejną…
 • I jeszcze jedno. Obietnica ciekawej puenty powinna nadawać rytm Twojej historii. Słuchacze będą na nią czekać, próbować się jej domyślać, odszukiwać podpowiedzi, myśleć nad rozwiązaniem zagadki – dzięki temu znajdziesz się w centrum ich uwagi. Jeśli od początku wszystko będzie oczywiste, nie zaciekawisz odbiorcy, dlatego popracuj nad budowaniem napięcia. Kiedy już podasz publiczności puentę, na pewno na długo ją zapamięta.

Kurs wystąpień publicznych – na zakończenie…

Pamiętaj storytelling to schematy. W dobrze opowiedzianej historii są: punkty zwrotne, symptomy przyszłych wydarzeń, zmiany napięcia i element zaskoczenia. Warto dążyć do tego, by słuchając Cię, publiczność zadawała sobie pytanie: „O! Ciekawe, co teraz się wydarzy!”. To oznacza, że opowieść była dobra, bo zaciekawiła słuchaczy. Zadbaj więc o to, by Twoja historia miała dużo ciekawych elementów – takich, które sprawią, że naprawdę warto będzie Cię słuchać. To tylko część podpowiedzi dotyczących storytellingu, jakie zawiera mój kurs wystąpień publicznych.

*Tutaj trochę więcej o storytellingu.

Szkolenia dostępne są w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

 

 

[i] Greimas, A.J.,  Leach,E. (1989). Rytuał i narracja, PWN

[ii]Mark, M., Pearson, C.(2001).The Hero And The Outlaw. Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes, McGrawHill

Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań – uległość podwładnych

Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań - uległość podwładnych

Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań – uległość podwładnych

Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań, pomaga zrozumieć, że siła zespołu i efektywność spotkania zależy od zaangażowania wszystkich uczestników. Firma to jest gra zespołowa. Lider ma trudną rolę, musi zadbać o stworzenie takich warunków, żeby każdy, nawet osoby bardziej wycofane, mógł zabrać głos. W związku z tym, poniżej trochę informacje na temat uległości podwładnych.

Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań – szef – coach

Wzrost konkurencji na rynku, szybkość przepływu informacji. Do tego interdyscyplinarność i złożoność podejmowanych przedsięwzięć, a także nacisk na podnoszenie jakości przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. To wszystko zmusza firmy do odchodzenia od tradycyjnych sformalizowanych struktur wysmukłych, na rzecz płaskich struktur funkcjonalnych. Powyższy proces widoczny jest szczególnie na przykładzie sektora usługowego oraz zaawansowanych technologii. Gdzie od pracowników oczekuje się podejmowania inicjatywy, przy jednoczesnym przejmowaniu coraz większego zakresu odpowiedzialności. Współczesne praktyki zarządzania kładą nacisk na delegowanie uprawnień. Tworzą nową rolę szefa coucha, dbającego o zaangażowanie i rozwój pracowników. Co oznacza że zbyt duża uległość podwładnych jest czynnikiem, który może mieć negatywne skutki.

Takie rozwiązanie poprawia elastyczność, szybkość działania oraz poziom obsługi klienta. Przyczyniając się jednocześnie do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego na wysoko rozwiniętym rynku. Jednym z problemów mogących zaburzać funkcjonowanie powyższej struktury organizacyjnej jest nadmierna uległość pracowników.

Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań – rola menadżera

Do zadań menadżera należy identyfikowanie przypadków szkodliwej uległości pracowników i w zależności od jej charakteru, stosowanie odpowiednich narzędzi niwelujących. Nie oznacza to, że istnieje uniwersalne remedium na powyższą patologię komunikacyjną. Szkodliwa uległość pracownicza wynika wielokrotnie z charakteru kultury organizacyjnej panującej w danej firmie. Dodatkowo z indywidualnych relacji pomiędzy współpracownikami oraz doboru profili kandydatów na dane stanowisko. W zależności od genezy uległości, menadżer może stosować zróżnicowane narzędzia niwelujące.

Pierwszym krokiem, który należy podjąć jest staranna diagnoza problemu. Uległość może występować w charakterze naturalnym (uwarunkowania genetyczne, wpływ otoczenia, odebrane wychowanie, przeżyte doświadczenia). Może wynikać z konfliktu (często patologie komunikacyjne w strukturze firmy) lub też być oznaką wypalenia zawodowego i innych problemów osobistych.

Przy okazji TUTAJ znajdziesz ciekawy wykład o liderach.
Więcej na temat roli lidera, a szczególnie w kontekście zarządzania zespołami w trakcie spotkań dowiesz się w trakcie projektu szkolenie efektywne prowadzenie spotkań.

Uległość podwładnych – uległość naturalna

Kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest właściwy dobór współpracowników.  Nie tylko pod względem doświadczenia i wykształcenia lecz również poprzez uwzględnienie profilu charakterologicznego. Wychowanie, wpływ środowiska z którego dana osoba się wywodzi, czy nawet religia i kultura mogą mieć wpływ na poziom konformizmu.

Czynniki kulturowe

Przykładowo w kulturze azjatyckiej panuje bardzo duża obawa przed „utratą twarzy”. W odróżnieniu od kultury amerykańskiej, przedstawiciele kultury chińskiej nie odkrywają swoich myśli, jeżeli w ten sposób mogliby urazić swojego rozmówcę, lub też wyjść niekorzystnie w jego oczach. Oznacza to, że w przypadku prośby lub pytania, Chińczyk bardzo rzadko odmówi w bezpośredni sposób. W kulturze azjatyckiej mocno zaznaczona jest hierarchizacja. Pracownicy przestrzegają ścisłych zaleceń przełożonego.

Podsumowując, ulegli pracownicy mogą się sprawdzić w usystematyzowanych, powtarzających się pracach. Najczęściej są również mniej roszczeniowi oraz akceptują monotonię. Potrzebują jednak warunków w których istnieje dywersyfikacja odpowiedzialności. W przypadku takich osób całkowite wyeliminowanie uległości jest bardzo trudne.

Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań – pewność siebie

Istotnym elementem współpracy z naturalnie uległymi pracownikami jest budowa ich pewności siebie. Można to osiągnąć poprzez cykliczne podsumowania. Informuje się w nich zespół o tym co zrobili dobrze i jakie osiągnęli sukcesy. Drugą kwestią jest docenianie ich pracy poprzez bonusy, nagrody, podwyżki i awanse. Osoby uległe, rzadko wyjdą z inicjatywą, oczekując, że to przełożony sam zauważy ich trud i wysiłek. Jeżeli tak się nie stanie może dojść do eskalacji niezadowolenia i frustracji. Do tego może dojść poczucie niedowartościowania.

Podczas rozmowy z tego typu pracownikami szef powinien przywiązywać szczególną uwagę do komunikatów niewerbalnych. Wchodząc w role lidera coacha poprzez odpowiednie pytania sondować co dana osoba chce przekazać naprawdę. Dobrym rozwiązaniem jest również umożliwienie takim osobom anonimowego wyrażania swojej opinii. Warto przemyśleć rozmowę z osobami mocno dominującymi.  Mogą one stłamsić gotowość słabszych jednostek do podejmowania inicjatywy np. podczas burzy mózgów, planowania projektów lub rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań, podpowiada w jaki sposób komunikować się z różnymi typami osób. Skupiamy się głównie na rozwoju elastyczności .

Uległość podwładnych – uległość wynikająca z wypalenia zawodowego lub innych problemów osobistych

Nie zawsze nadmierna uległość i bierność wynika z cech charakteru pracownika lub niezdrowej kultury organizacyjnej. Czasami jej źródło sięga głębiej. Wyobraźmy sobie scenariusz w którym do niedawna wzorowy, wyróżniający się pracownik zaczyna popełniać błędy, jest roztargniony, zmęczony, unika kontaktu z otoczeniem, przestaje wykazywać inicjatywę, zgadza się na wszystko, wykonuje polecenia, jednak robi to po minimalnej sile oporu. Szef prosi go na rozmowę, podczas której zwraca uwagę na jego niedociągnięcia i tonem nieznoszącym sprzeciwu sugeruje, aby dla swojego własnego dobra zmienił podejście do pracy i zaczął wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Czy taka rozmowa odniesie zamierzony efekt? Możliwe, że wystarczy w ten sposób upomnieć podwładnego, niemniej jednak bardziej prawdopodobne wydaje się, że pracownik przytaknie, obieca poprawę i nic się nie zmieni. W czasach kiedy firmy inwestują znaczne środki w procesy rekrutacyjne, a następnie rozwój swoich pracowników, niezwykle istotne jest zadbanie o retencję wysoko wykwalifikowanej kadry. Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań, daje okazję do pracy nad różnymi poziomami komunikacji w praktyce. Myślę ty o poziomie werbalnym, prajęzykowym i niewerbalnym.

Zadania szefa

Szef powinien być w stanie dokonać dogłębnej diagnozy problemu. Czy uległość i zrezygnowanie pracownika wynika z niezadowolenia z miejsca pracy, danego projektu, współpracowników, może z chwilowego zmęczenia, braku perspektyw rozwojowych, problemów rodzinnych, finansowych, zdrowotnych. Przełożony powinien odbyć prywatną rozmowę z podwładnym mającą na celu odkrycie ogniska zapalnego. W takich sytuacjach niezbędne jest zapewnienie poczucia pełnej poufności i zaufania. Następnie po zapoznaniu się z genezą problemu, przełożony może przedsięwziąć odpowiednie kroki. Przydzielić pracownika do innego projektu, zmodyfikować narzędzia i metody pracy, udzielić urlopu.

Szybko-zmieniające się otoczenie, praca pod presją, wzmożony wysiłek umysłowy i fizyczny często prowadzą do chwilowego wypalenia i braku zaangażowania. Widoczne jest to w nadmiernej uległości i bierności, kiedy to pracownikowi „wszystko jedno”. Poprawa sytuacji pracownika oraz zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, przełoży się nie tylko na wzrost jego wydajności, lecz również wzmocni jego zaangażowanie, poprawi komunikację oraz wpłynie pozytywnie na budowę zaufania w zespole.

Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań – uległość wynikająca z konfliktu

Nadmierna uległość może być wynikiem występowania patologii w komunikacji. Jeżeli pracownik odczuwa niechęć do przełożonego, często biernie przyjmuje komunikaty dla „świętego spokoju”, co niekiedy jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku błahych spraw. Zagrożenie polega na tym, że początkowo niewielkie ustępstwa mogą efektem kuli śnieżnej przerodzić się w coraz większe żądania, przy jednoczesnym przyzwyczajeniu się strony wyzyskującej do wykorzystywania swojej uprzywilejowanej pozycji. To z kolei może doprowadzić do nieodwracalnego antagonizmu pomiędzy członkami zespołu. Powyższy sposób komunikacji uniemożliwia również wypracowywanie rozwiązań opartych na różnorodnych punktach widzenia i konstruktywnej krytyce.

Na zakończenie, pracownik wykonujący zadanie do którego nie jest w pełni przekonany, nie wierząc w jego słuszność i przesłanki merytoryczne, wykazuje mniejsze zaangażowanie, proces trwa dłużej natomiast efekty pracy są gorsze. Menadżer powinien zwracać uwagę na wszelkie, nawet niewielkie ogniska zapalne problemu i w ramach możliwości łagodzić konflikty w zespole. Istotną kwestią jest również nauka formułowania czytelnych komunikatów, jasno przedstawiających cele, oczekiwane efekty, ich znaczenie, korzyści, przy jednoczesnym nakreśleniu makro perspektywy. Aby upewnić się, że komunikat został zrozumiany we właściwy sposób można poprosić odbiorcę o parafrazę oraz konstruktywny komentarz. Odbiorca z kolei, powinien mieć poczucie, że jego wkład jest doceniany. Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań to projekt w ramach, którego zajmujemy się też tym jak reagować w sytuacjach trudnych, jak radzić sobie z konfliktem i emocjami.

Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań – uległość a kultura organizacyjna

Na przykładzie współczesnych organizacji bardzo widoczna jest ewolucja roli nieomylnego, wszystkowiedzącego szefa, którego słów nie należy podważać,  do roli szefa partnera z którym pracownicy wspólnie budują sukces firmy. Obecnie szef nie musi być nieomylny, powinien natomiast posiadać umiejętność optymalnego wykorzystywania zasobów ludzkich. Do sprawnego, elastycznego i efektywnego działania niezbędna jest zdrowa kultura organizacyjna, oparta na otwartej komunikacji, wzajemnym szacunku, otwartości na zróżnicowane punkty widzenia, pokorze oraz chęci rozwoju.

Menadżerzy chcący niwelować nadmierną uległość podwładnych powinni wspierać ideę „organizacji uczącej się”, która akceptuje sporadycznie występujące błędy jako naturalny element wzrostu i nauki. Pracownicy nie powinni z kolei obawiać się myślenia poza schematami oraz wychodzenia z inicjatywą. Wszelkie błędy powinny być natomiast szczegółowo omawiane w celu wypracowania bardziej optymalnych rozwiązań, które będą mogły być wdrożone przy okazji przyszłych projektów.

Cele i priorytety

Jeżeli szef ograniczy się tylko i wyłącznie do systemu kar, nie będzie możliwe wyciągniecie właściwych wniosków oraz wyeliminowanie podobnych błędów w przyszłości. Konieczne jest również wypracowanie klarownych celów, priorytetów działania oraz optymalnego zakresu decyzyjności. Wyobraźmy sobie sytuację w której klient dzwoni do jednego z pracowników firmy z informacją, że nie otrzymał części zamówienia. Pracownik sprawdza w systemie i informuje klienta, że dokument WZ zgadza się ze złożoną dyspozycją. Klient z kolei uważa, że rozmawiał telefonicznie z szefem działu i został zapewniony, że otrzyma 2 dodatkowe kontenery. Pracownik odpowiada, że szef niestety jest nieobecny, a bez jego zgody nie ma możliwości wysłania 2 dodatkowych kontenerów. Zdenerwowany klient zapewnia pracownika, że jest to ostatni raz kiedy współpracuje z jego firmą i się rozłącza. Gdyby pracownik posiadał odpowiednio sprecyzowane cele oraz zakres uprawnień, zrobiłby wszystko, żeby zachować dobre relacje z klientem i w miarę możliwości rozwiązać problem.

Szkolenie efektywne prowadzenie spotkań – podsumowanie

Organizacja dążąca do zadbania o to żeby uległość podwładnych nie była zbyt duża powinna:

1. Zapewnić zdrową, opartą na wzajemnym szacunku kulturę organizacyjną.
2. Podnosić kompetencje pracowników oraz budować ich pewność siebie i poczucie własnej wartości.
3. Niwelować konflikty i dbać o kulturę otwartej komunikacji.
4. Akceptować błędy jako niezbędny proces nauki i rozwoju.
5. Opracowywać klarowne procedury, obszary odpowiedzialności i uprawnień.
6. Opracowywać czytelne, mierzalne cele, wizję i misję działania
7. Dbać o zadowolenie pracowników
8. Inwestować w rozwój liderów oraz w ich umiejętność zarządzania zespołami (TUTAJ art o perswazji dla liderów).

Więcej w ramach projektu szkolenie efektywne prowadzenie spotkań.

 

Szkolenia z prowadzenie spotkań dostępne są w różnych miastach

W ofercie są:
Szkolenie prowadzenie spotkań Warszawa
Kurs prowadzenie spotkań Kraków
Szkolenie prowadzenie spotkań Wrocław
Trening prowadzenie spotkań Poznań
Szkolenie prowadzenie spotkań Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Szkolenie nowoczesne techniki prezentacji – jak inspirować?

Szkolenie nowoczesne techniki prezentacji - jak inspirować?

Szkolenie nowoczesne techniki prezentacji – jak inspirować?

Szkolenie nowoczesne techniki prezentacji, to projekt w trakcie, którego odpowiadam na następujące pytania. Co sprawia, że wypowiedź jest inspirująca, że zachęca do zastanowienia się nad sobą, a także do postawienia pierwszego kroku w kierunku zmiany i rozwoju, do pokonania własnych ograniczeń? To pobudzanie do działania przez przykład i dzięki emocjom. Przypomnij sobie sytuacje, w których pomyślałeś sobie, że możesz więcej niż myślisz. To właśnie wtedy coś lub ktoś zainspirował Cię. To bardzo cenne momenty. Niekiedy przełomowe dla Ciebie i otoczenia. Warto wiedzieć dlaczego pewne przekazy nas inspirują i jak my możemy inspirować innych.

Szkolenie nowoczesne techniki prezentacji – inspiracja

Inspiracja to zachęta do działania, szczególnie twórczego. Słowniki języka polskiego podpowiadają, że jest to natchnienie, wpływ, pomysł, poddawanie myśli, sugestia. Inspiracja to siła, która sprawia, że nie oglądając się za siebie dążysz do celu. Nagle zyskujesz pewność, że to jest ta iskra, na którą tak długo czekałeś. Dodaje Ci skrzydeł. Pokonujesz jak nigdy przeciwności. W takim właśnie momencie, który może trwać w Tobie chwilę albo pozostać na zawsze ryzykujesz. Wychodzisz ze strefy komfortu. Często dokonujesz rewolucji. Inspiracja daje wielką moc, odwagę i pewność, że działanie, które z niej wynika jest właściwe. To najczęściej, choć oczywiście nie zawsze,  moment zwrotny, w którym Twoje życie nabiera innego wymiaru. Inspiracja rodzi się nie tylko z pozytywnych wydarzeń w życiu: podróży, dobrej książki, narodzin dziecka, wygrania konkursu, przepłynięcia całego jeziora. Impulsem do działania i odmiany może być też śmierć, rozwód, choroba, wypadek. Te czarne scenariusze niejednokrotnie są bodźcem do rozpoczęcia życia na nowo.

Szkolenie nowoczesne techniki prezentacji – jak inspirować historiami

„Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć” Ludwik Hirszfeld

Zainspirujesz przede wszystkim autentyczną historią. Musisz być szczery w tym, co mówisz. Jeden fałszywy krok i tracisz wiarygodność. Nie bój się pokazać swoich słabości. Oczywiście można okrasić fabułę fikcją, byle nie za dużo. A i nie zapomnij o ulokowaniu emocji w sobie i w Twoich bohaterach. Dobra opowieść, to taka, która zainspiruje do innego myślenia, pozwoli spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Z drugiej strony nakłoni do odrywania nowych, nietypowych rozwiązań. Zadziwi. Skłoni do myślenia. Ot chociażby taki przykład:

Bill Gates na konferencji „TED talk” w 2009 roku, gdy opowiadał o malarii – powodach jej rozprzestrzeniania się oraz zatrważających statystykach – wprawił w osłupienie widownię, gdy otworzył słoik pełen komarów mówiąc: „Nie ma powodów, dla których tylko biedni ludzie powinni mieć takie doświadczenie”.

Szkolenie nowoczesne techniki prezentacji, to projekt w ramach, którego wykorzystując bardzo kreatywne ćwiczenia i doświadczenie coachingowe,  pokażę Ci jak inspirować do zmiany.

Jak inspirować wykorzystując emocje?

Przekaz emocjonalny, a takim bez wątpienia jest storytelling, ma większy wpływ na odbiorców niż informacja bazująca na faktach i danych. Odbiór opowieści zależy jednak w dużej mierze od nastroju jaki historia wywoła. Przez jego pryzmat osoba postrzegać będzie w danym momencie świat. Warto pamiętać, że emocje są wyzwalaczem działań. Bohater uwalniający w odbiorcach radość z dużym prawdopodobieństwem sprawi, że odbiorcy przekażą ją dalej. Uznają, że zadanie, które do tej pory uważali za zbyt trudne przerodzi się w łatwe. Być może na fali optymizmu podejmą kolejną próbę, by osiągnąć coś, o czym marzą?

Szkolenie nowoczesne techniki prezentacji – podsumowanie

Inspirowanie innych to zadanie wymagające i odpowiedzialne. Naszą opowieścią, działaniem wpływamy na innych, zachęcamy do zmiany. Ma ona wielką siłę pod warunkiem, że umieścić w niej odpowiedni ładunek. Ładunek emocji. Bez nich nic by się nie udało. Są magnesem. Przykuwają uwagę, przyciągają i wyzwalają reakcję. Prowadzą do zmiany albo w nas samych albo w naszym otoczeniu. Dlatego też żadna opowieść bez nich nie może się obyć. Interesujące? Zapraszam na szkolenie nowoczesne techniki prezentacji.

Więcej o emocjach storytellingu przeczytasz TUTAJ 

 

Szkolenia dostępne są w różnych miastach

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Szkolenie inspirujące prezentacje i wystąpienia publiczne – konflikt a storytelling

Szkolenie inspirujące prezentacje i wystąpienia publiczne - konflikt a storytelling

Szkolenie inspirujące prezentacje i wystąpienia publiczne – konflikt a storytelling

Szkolenie inspirujące prezentacje i wystąpienia publiczne, to bardzo rozbudowany projekt, w którym pokazujemy między innymi jak wykorzystywać storytelling do w trakcie prowadzenia prezentacji biznesowych. Tym razem podejmiemy temat konfliktu w storytellingu.

Konflikt a storytelling… jak na siebie wpływają? Chcesz inspirować odbiorców swoją opowieścią, skłaniać ich, by szukali rozwiązań? Wykorzystaj jeden ważny punkt opowieści – konfrontację. To moment kulminacyjny, w którym bohater pokazuje jak poradzić sobie z trudnościami, które stoją na drodze do osiągnięcia obranego celu. Wcześniej jednak czarno-białą fabułę pokoloruj napięciami. Niech bohater dąży do przywrócenia porządku i harmonii. Jeśli uda Ci się wsadzić do narracji te ważne elementy na pewno pochłonie widownię bez reszty.

Szkolenie inspirujące prezentacje i wystąpienia publiczne – przeciwności losu

Konflikt jest nieodzownym elementem życia człowieka. Towarzyszy mu od momentu narodzin i pozwala zbudować wciągającą opowieść. Tak naprawdę dobra historia nie istnieje, jeśli bohater nie zmaga się z przeciwnościami, nie staje przed dylematami i sam nie wywołuje kontrowersji. Nie może być nudny, bo  jego życie nikogo nie porwie.

W życiu najczęściej unikamy niekomfortowych sytuacji, w których pojawia się napięcie, strach, niepewność. Nikt z nas tego nie lubi. Zdarza się jednak, że z niekomfortowymi sytuacjami walczymy. Przeciwności traktujemy jak wyzwanie, próbę sił, konfrontację z naszymi słabościami.

To przeciwności losu motywują do działania. Sprawiają, że z walki wychodzimy mocniejsi.

Szkolenie inspirujące prezentacje i wystąpienia publiczne – chaos i porządek

Fabułę można uznać za skończoną tylko wtedy, gdy protagonista (główny bohater) pokona wszystkie przeszkody i dotrze szczęśliwie do celu. Zobaczy w końcu  napis „happy end”.

Konfrontacja ze światem wraz z ostatecznym triumfem daje siłę. Z tej walki wypływa zawsze jakiś morał. Narrator dzięki takiej konstrukcji, czyli wplątaniu bohatera w tarapaty, a potem wyciągnięciu z nich, buduje nie tylko konieczne w każdej dobrej opowieści napięcie, ale też oczekiwanie na moment rozwiązania. Szkolenie inspirujące prezentacje i wystąpienia publiczne, to projekt, który wykorzystując różne ćwiczenia, pokazuje jak to robić.

Detektor konfliktu – dwie przeciwstawne siły

Konflikt odnajdziemy wszędzie tam, gdzie istnieją dwie przeciwstawne siły. Mogą to być skrajne wartości, postaci, uczucia. Dlatego czarny charakter jest w kontrze z niewinnym i naiwnym bohaterem. Bałagan z porządkiem. Miłość z nienawiścią. Życie z rozpadem. W narracji muszą na siebie napierać dwa skrajne żywioły. Ta walka jednak musi obchodzić odbiorców. Musi być dla nich zrozumiała.  Trzymają wtedy kciuki za którąś ze stron.  A jeśli nie wiesz jak wyczarować konflikt w fabule, podpowiem.

Jesteś rodzicem?  Bakterie i wirusy z pewnością będą wrogiem, które bohater X unicestwi swoją odwagą i determinacją.

Jesteś mężczyzną?  W opowieści toczysz walkę o kobietę.

Jesteś dzieckiem? Prowadzisz kosmiczne walki i w dodatku zawsze zwyciężasz.

Szkolenie inspirujące prezentacje i wystąpienia publiczne, to też poligon, na którym rozwijamy Twoją kreatywność.

Oko w oko z bestią

Konfrontacja bohatera z tym, czego się lęka, przed czym ucieka lub czemu wychodzi naprzeciw to moment, w którym podejmuje ostateczną walkę. Czasami na śmierć i życie. Nagrodą jest osiągnięcie upragnionego celu.

Szkolenie inspirujące prezentacje i wystąpienia publiczne – posumowanie

Zwykłe historie nie obchodzą nikogo. Wywołują co najwyżej ziewanie. Są nudne i niewarte zachodu. Jeśli jednak doprawisz fabułę konfliktem, napięciem i celem, nabierze ona od razu rumieńców. Dwa skrajne światy: chaos i  porządek, które powołałeś do życia  zamienią się w ład za sprawą Twojego bohatera. Podejmuje on walkę z przeciwnościami i ostatecznie triumfuje. Więcej w trakcie szkolenia inspirujące prezentacje i wystąpienia publiczne. Zapraszam.

 

Szkolenia dostępne są w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ 

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

 

Akademia nowoczesnych prezentacji biznesowych – storytelling to nasze DNA

Akademia nowoczesnych prezentacji biznesowych - storytelling to nasze DNA

Akademia nowoczesnych prezentacji biznesowych – storytelling to nasze DNA

Akademia nowoczesnych prezentacji biznesowych, to projekt w ramach, którego pokazujemy, że storytelling odwołuje się do natury człowieka. Do jego umiejętności snucia gawęd i ich słuchania. Wplata uniwersalne wartości w proste narracje zrozumiałe dla każdego. W literaturze, kulturze i dawnym życiu uprawiany przez gawędziarzy, dziadów proszalnych, wieszczów. Pojawił się dawno, dawno temu wraz z mową ludzi. Współcześnie nabrał jeszcze dodatkowego wymiaru.

Akademia nowoczesnych prezentacji biznesowych – storytelling nadaje sens

Kluczem do odbiorców jest  opowieść, która wydaje się słuchaczowi bliska, wzięta z jego życia albo taka, której chciałby być częścią. To opowieść pełna metafor. Mit, legenda, baśń czy opowieści (nawet te korporacyjne czy marketingowe lub snute za pośrednictwem marki) zaspokajają uniwersalną i ponadczasową potrzebę poczucia sensu.

 Mózg

W trakcie słuchania opowieści pobudzany jest prawie cały mózg. Kiedy pokazujemy i omawiamy fakty, uruchamiamy lewą półkulę. Natomiast gdy wywołujemy emocje i pobudzamy kreatywne myślenie, pracuje prawa półkula. Człowiek angażuje się jednak najbardziej, jeżeli w jednym przekazie czy wystąpieniu aktywowane są obie półkule mózgu. Akademia nowoczesnych prezentacji biznesowych, to projekt w ramach, którego nauczę Cię tego jak to robić.

Storytelling ma to  „COŚ”

Opowieści mają to „COŚ”..

Przede wszystkim zwiększają atrakcyjności i zapewniają lepsze zapamiętanie komunikatu (działania reklamowe i PR). Storyteling tworzy spójne narracje wizerunkowe (zarówno na poziomie produktu i marki, ale także w komunikacji korporacyjnej). Buduje lub umacniania emocjonalne więzi z konsumentem (pozytywny wpływ na lojalność). Wnosi dodatkowy walor rozrywkowy w przedstawianiu marki. Angażuje konsumentów w aktywne współtworzenie opowieści marki (interaktywność, otwartość na dialog z konsumentem). Od pierwszego zdania buduje zaufanie. Pozyskuje uwagę, o którą w dzisiejszych czasach coraz trudniej. Przedstawia korzyści w nietypowym, czasem zaskakującym świetle. Zmniejsza dystans. Emocjonalnie angażuje odbiorcę. Podsuwa rozwiązania, ale jesteś w tym nienachalny, bo odbiorca ma swobodę decydowania.

Akademia nowoczesnych prezentacji biznesowych – podsumowanie

Storytelling jest starszy niż wszystkim się wydaje. To bajkopisarstwo wykorzystywane obecnie przez firmy, blogerów, mentorów. Rozprzestrzenia się szybko może dlatego, że wywodzi się prosto z natury ludzkiej. Nasz mózg go kupuje. Przekonuje bardziej niż tysiące haseł reklamowych, przyciąga uwagę i zapada na długo w pamięć. Współcześnie adoptowany na potrzeby biznesu sprawdza się w nim doskonale. Jeśli chcesz wiedzieć jak wykorzystać go w swoich prezentacjach biznesowych i wystąpieniach publicznych, zapraszam na na projekt akademia nowoczesnych prezentacji biznesowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj np. TO.

 

Akademia nowoczesnych prezentacji to projekt dostępny w różnych miastach

W ofercie są:
Akademia nowoczesnych prezentacji sprzedażowych Warszawa
Kurs nowoczesnych prezentacji biznesowych Kraków
Szkolenie z nowoczesnych prezentacji biznesowych Wrocław
Trening nowoczesnych prezentacji biznesowych Poznań
Szkolenie z nowoczesnych prezentacji handlowych Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Szkolenie prowadzenie spotkań – magia storytellingu

Szkolenie prowadzenie spotkań - magia storytellingu

Szkolenie prowadzenie spotkań – magia storytellingu

Szkolenie prowadzenie spotkań, pokazuje jak tym kontekście wykorzystywać wiedzę z zakresu storytellingu i wystąpień publicznych. Storytelling sprzedaje bez sprzedawania coś więcej niż produkt czy usługę. Na tym polega jego magia. Odbiorcy stali się bardzo odporni na urok wielu komunikatów. Potrzebują czegoś więcej niż poznanie samego produktu, czegoś w co mogliby wierzyć. Jakiegoś współczesnego mitu. Pragną znać jego historię. Konsumpcja w tej chwili stała się pewnego rodzaju symbolem, manifestem, a nie tylko wymianą towarową. Stoi za tym myśl, że swoimi decyzjami zakupowymi klienci wspierają pewne wartości wyznawane także przez daną markę, styl życia czy filozofię.

Szkolenie prowadzenie spotkań – opowieść w biznesie

Storytelling nie sprowadza się jednak tylko do samej sprzedaży. Stał się narzędziem w rękach liderów, którzy stoją przed niełatwym wyzwaniem. Muszą przekonać, zmotywować niezależnego i krytycznego adwersarza. Konwencjonalne sposoby zawodzą. Dlatego coraz częściej nawet najlepszy pomysł przegrywa z dobrze opowiedzianą historią, a prezentacja slajdów bez wplecionej w nią  narracji odchodzi do lamusa.

Szkolenie prowadzenie spotkań – sprzedaż

Najbardziej wyrazistym zastosowaniem storytellingu jest sprzedaż. Storytelling tak naprawdę stał się nowoczesną formą marketingu. Wybiega poza klasyczne oddziaływanie na rynek za pomocą tzw. marketing mix: ceny (price), promocji (promotion), produktu (product) i dystrybucji (place). Sprawdza się szczególnie wtedy, gdy chcesz się przedrzeć przez gąszcz dobiegających zewsząd informacji, a Twój produkt lub usługa nie są niszowe. To wyzwanie naprawdę dla najlepszych. Szkolenie prowadzenie spotkań, uczy w jaki sposób prowadzić skutecznie prezentacje i spotkania bizesowe.

Opowieści to władza

Howard Gardner, psycholog z Harvardu, przeanalizował sylwetki 200 liderów i znalazł tylko jedną wspólną cechę. Każdy z nich opowiada jakąś historię, która komunikuje wizję. Na przykład Barack Obama, pokazując swoją drogę do sukcesu, poruszał kwestie rasizmu jednocześnie używając hasła „Yes, we can”. Pokazał, że zmiany, których się chce, są realne.

Poza tym zbudowanie historii charyzmatycznego założyciela pomaga w kształtowaniu pozytywnego wizerunku wielu marek (Apple, Facebook, Comarch). Narracja Western Union opowiada m.in. o jej prezesie – imigrancie, który wysyłał zarobione przez siebie pieniądze do rodziny. W tę opowieść wpleciono ofertę sprzedaży produktu, która znajduje się w portfolio firmy. Zastanów się sam, ile podobnie skonstruowanych fabuł znasz.

Szkolenie prowadzenie spotkań – lider 

Każdy człowiek potrzebuje z jednej strony czasu, by się oswoić z nowością, z drugiej racjonalnych argumentów. Storytelling odpowiada doskonale na te wyzwania. To bezpieczny, nieinwazyjny, a w dodatku ciekawy i pociągający sposób komunikowania się z ludźmi, którymi przyszło liderowi przewodzić. To spore wyzwanie; przełamywanie obiekcji, zmiana status quo oraz nawyków. Szkolenie prowadzenie spotkań, to projekt, który może się przydać nie tylko sprzedawcy, ale tez każdemu liderowi.

Opowieść motywuje 

Dobry lider umie opowiadać i wciągać do swojego świata. Daje impuls do działania, przekonuje do własnego zdania bez wywierania presji. Zdaje sobie sprawę, że mądra i przemyślana opowieść motywuje równie mocno jak wizja awansu lub podwyżki.

Dzięki narracji:

 1. Pokazujesz sens pracy.

Przykład: Kampania WWF dotycząca oszczędzania wody. Uświadamiasz ludziom ważne sprawy np. to, by oszczędzali wodę. „Bez wody nie ma piwa”.

 1. Mówisz o porażkach, które zdarzają się w drodze do celu. To właśnie potknięcia sprawiają, że jesteś człowiekiem.

Przykład: Jeden z najbogatszych ludzi świata Elon Musk właściciel SpaceX nie wstydzi się pokazywać wielu nieudanych lotów rakiet, które wybuchają. Wie, że to tylko droga do celu.

 1. Uzmysławiasz współpracownikom, że to, co robią ma sens. Budujesz ich poczucie wartości.

Przykład: Linie lotnicze Southwest Airlines znane ze swojej niespotykanej kultury organizacyjnej stawiają przede wszystkim na pracowników i dobrą atmosferę. Żywa wśród pracowników jest taka historia: Jedna z klientek zaniepokojona nieco kontrowersyjnym zachowaniem załogi lotu napisała list do zarządu ze skargą. W odpowiedzi przyszło tylko jedno krótkie zdanie od kierownictwa linii: „Będzie nam Pani brakowało”.

 1. Opisujesz historie i ich konsekwencje, bo przykłady najlepiej działają na wyobraźnię.

Przykład: „Ofiary wypadków. Nie widzisz ich. Nie mogą Cię ostrzec. Użyj wyobraźni”

Szkolenie prowadzenie spotkań, to też poligon do pracy nad kreatywnością.

Slajdy bez narracji są jak pustynia bez piachu

Idziesz na spotkanie biznesowe i oprócz wizytówek masz ze sobą … prezentację. Nie zdziw się jednak, że zamiast braw otrzymasz obraz znudzonej publiczności – ziewanie i przeglądanie ukradkiem telefonów. Smutne? Niestety większość prezentacji to nuda. Pamiętaj, że technika poszła tak daleko, że slajdy mogą nie robić już na nikim wrażenia. Nawet te w 3D z podkładem muzycznym. Z kolei te nasycone danymi, zestawieniami i statystykami po krótkiej chwili przestają angażować uwagę, pomimo powagi tematu. Jak przykuć uwagę publiczności? Odpowiedź nasuwa się sama. Dobra opowieść wpleciona w slajdy. Szkolenie prowadzenie spotkań, to połącznie sztuki wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych, z umiejętnością opowiadania kreatywnych historii.

Pamiętaj też o podstawach?  

Przy tworzeniu prezentacji pamiętaj także o ważnej zasadzie mówcy publicznego Guy’a Kawasaki „10/20/30”.  Głosi ona: 10 slajdów, w 20 minut, tekst pisany czcionką o rozmiarze 30  punktów (około 1,5 cm).

Nowy trend?

W 2018 roku legendarny szef Amazon.com – Jeff Bezos zakazał swoim pracownikom, ku zaskoczeniu wielu, wykorzystywać prezentacje ze slajdami. Zamiast tego wprowadził kilkustronicową notatkę narracyjną, którą uczestnicy czytają w skupieniu przed spotkaniem, a potem o niej dyskutują. Trudno powiedzieć, czy narracja wyprze tradycyjne slajdy z prezentacji i ewentualnie ile czasu jej to zajmie? Ktoś jednak musiał być pierwszy. Zastanów się, czy jesteś w stanie przełamać schemat i być drugim?

Szkolenie prowadzenie spotkań – podsumowanie

W dzisiejszych czasach nie wystarczy wystawić produkt/usługę na stronie czy w oknie wystawowym. Ważniejsze są emocje, relacja i przywiązanie. Konkurencja odbywa się na innej płaszczyźnie niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Produkt i cena schodzą na drugi plan. Firma musi wyznawać te same wartości i dawać spójny przekaz, prowadzić żywy dialog z klientem, intrygować i przekonywać historiami (więcej o komunikacji z klientami np. TUTAJ). Dlatego traktuj biznes jak fabułę.  Storytelling namawia do kupna bez wciskania produktów do ręki. Przekonuje bez perswadowania. Wyróżnia, wzbogaca i daje jednolity przekaz, a równocześnie pozostaje bardzo naturalnym i intuicyjnym narzędziem, które znamy od tysięcy lat. Więcej na szkoleniu prowadzenie spotkań.

 

Szkolenie prowadzenie spotkań dostępne jest w różnych miastach

W ofercie są:
Szkolenie prowadzenie spotkań Warszawa
Kurs prowadzenie spotkań Kraków
Szkolenie prowadzenie spotkań Wrocław
Trening prowadzenie spotkań Poznań
Szkolenie prowadzenie spotkań Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

 

 

Szkolenia online