regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej platformy marcinmanka.academy.

§ 1.

Definicje:

 1. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki użytkowania marcinmanka.academy, prawa i obowiązki „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” z tytułu świadczenia usług,
 2. Właściciel – należy przez to rozumieć M2Communicate Marcin Mańka z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. Artylerzystów 4,
 3. Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku – należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.marcinmanka.academy; jedynym właścicielem marcinmanka.academy jest M2Communicate Marcin Mańka,
 4. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” w ramach serwisu marcinmanka.academy,
 5. Administrator – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku”, odpowiedzialne za prowadzenie marcinmanka.academy, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

§ 2.

Użytkownikiem marcinmanka.academy może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

§ 3.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” w ramach marcinmanka.academy.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

§ 4.

 1. Dostęp do większości usług i treści marcinmanka.academy jest bezpłatny.
 2. „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach marcinmanka.academy.
 3. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 5.

„Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, treści, narzędzi oraz sposobu działania marcinmanka.academy, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku”.

§ 6.

Użytkownik udziela „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” prawa do wyświetlania mu ogłoszeń rekrutacyjnych oraz treści marketingowych i reklamowych.

§ 7

Marcinmanka.academy ma charakter otwarty – podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi w szczególności te dane, które Użytkownik podaje w formularzach kontaktowych serwisu.

§ 8.

Marcinmanka.academy jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

§ 9.

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 10.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu kontaktowym odbywa się za jego zgodą wyrażoną wyrażona pisemnie. „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 11.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Właściciel „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku”. „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy korzystaniu z serwisu. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym marcinmanka.academy, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 12.

„Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13.

Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” lub innych Użytkowników na potrzeby realizacji usług świadczonych przez „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku”.

§ 14.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie marcinmanka.academy. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne zablokowanie Użytkownika lub jego adresu IP w dostępie do serwisu. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 15.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie marcinmanka.academy oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
 2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, praw autorskich do treści zamieszczonych w serwisie,
 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 16.

Zabrania się umieszczania w marcinmanka.academy i rozpowszechniania za jego pośrednictwem treści, skryptów, haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 17.

Zamieszczanie w „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce oraz Francji, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratora.

§ 18.

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w marcinmanka.academy wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w marcinmanka.academy kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

§ 19.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w marcinmanka.academy w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 20.

Użytkownik publikujący w marcinmanka.academy treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z marcinmanka.academy) tych treści.

§ 21.

Użytkownik udziela „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

§ 22.

„Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w marcinmanka.academy przez Użytkownika.

§ 23.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w marcinmanka.academy, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 24.

„Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z marcinmanka.academy i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem marcinmanka.academy produkty, usługi i treści nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 25.

 1. „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem marcinmanka.academy, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 2. Odpowiedzialność „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

§ 26.

„Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania marcinmanka.academy w całości albo w części.

§ 27.

W przypadku otrzymania przez „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 28.

„Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu marcinmanka.academy.

§ 29.

Zakłócenia w funkcjonowaniu marcinmanka.academy, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach marcinmanka.academy mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Administratora.

§ 30.

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

§ 31.

Reklamacje składane do „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku”, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem marcinmanka.academy nie będą rozpatrywane. „Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

§ 32.

„Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku” zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany oraz bez konieczności powiadamianie o tym fakcie Użytkowników.

§ 33.

Aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest w serwisie pod adresem: http://marcinmanka.academy/regulamin

§ 34.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

§ 35.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2017 r.

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku 2017

Szkolenia online